03 фев 2019

00125

Ширвани Дандамаев
3:04
1 КОММЕНТАРИЙ
Гарун Гасанов
Гарун Гасанов
Х1айп абурну дак1нихтуну,цуппагу уква т1исса балайлух цавагу х1алуч1ала къублагъас дуллай акъар,акъар,Муданмагу жуч1ва укун бик1аайрхха:х1ас1лай ,п1яр-пяр т1ий буссар балайт1иманай хъягума хъяй.Аьркинни х1урмат буллан.Тот,кто петь и слушать не умеет,тот не счастлив ни когда чайссар,надо уметь уважать себя и компанию!
Раскадровка
00125
00125
00125
00125
00125
00125
00125
00125
00125
00125
00125